Προσωπική Ανάπτυξη

Ο εαυτός μου: αναγνώριση και διαχείριση συναισθημάτων, αυτοπειθαρχία, αυτοεικόνα, αυτοπεποίθηση, δημιουργία θετικών συναισθημάτων, λειτουργίες και κατανόηση του σώματος, διατροφικές συνήθειες, προσωπική υγιεινή,